Áprilisban lehet beiratkozni az óvodákba, iskolákba

A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásra áprilisban kerül sor. Az óvodai beiratkozásról Matkovich Ilona polgármester döntött, míg az iskolai beiratkozásról a Váci Tankerületi Központ adott ki hirdetményt. Az intézményekbe elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai, vagy általános iskolai nevelési napon kerül sor. Ezen lehetőségről tájékozódjanak az intézmények hivatalos honlapján.

Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembe vételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Az óvoda és az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Az óvodás korú gyerekek beiratkozásának időpontjai: április 26-én (hétfő): 8-12 óráig,április 27-én (kedd): 8-12 óráig és 14-17 óráig,április 28-án (szerda): 14-17 óráig.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az Nkt. 45. § (2) szerint# gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Augusztusi permetezési munkálatok

A beiratkozáshoz szükséges: nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kivéve abban az esetben, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot) az ehhez szükséges nyomtatvány átvehető az óvodákban, illetve letölthető a www.vac.hu (Közélet hírek) oldalról. Valamint kérem tájékozódjanak az óvoda honlapján elérhető egyéb dokumentumokról (adatkezelési lap, jelentkezési lap, stb.); a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító); a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány; a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; továbbá orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehető az óvodába.

A gyermek beíratása a körzet szerinti óvoda székhelyén történik.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Figyelemfelkeltés vagy rongálás a repedések befestése

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik napig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

Az általános iskolai beiratkozásra április 15-én, csütörtökön és április 16-án, pénteken kerül sor.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség: a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány; a gyermek nevére kiállított TÁJ kártya; a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány; nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (7-11) szabályozza az életvitelszerű ottlakás fogalmát!); nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  A negyed évezredes jubileumára felújítják a váci székesegyházat

A szülő az Nkt. 37.§ (2-3) bekezdése értelmében az óvoda, az iskola elutasító döntése ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el. ♦

NAPLÓ+ előfizetés!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments