V4 színházi fesztivál: minden előadás telt házas volt

V4 fesztivál logóA lá­to­ga­tó­szá­mot meg­dup­láz­va ki­emel­ke­dő si­ker­rel zá­rult a har­ma­dik vá­ci V4 Fesztivál és Színházi Találkozó – szá­molt be az MTI-nek a fesz­ti­vált szer­ve­ző Váci Dunakanyar Színház igaz­ga­tó­ja.

Kis Domonkos Márk em­lé­kez­te­tett ar­ra: a Visegrádi Együttműködés or­szá­ga­i­nak – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – rész­vé­te­lé­vel zaj­ló V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 2013-ban az­zal a cél­lal jött lét­re, hogy a má­ra erős véd­jeggyé vá­ló, több száz éves múlt­ra vissza­te­kin­tő tör­té­nel­mi, po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dést a kul­tú­ra és a szín­ház te­rü­le­tén is meg­ho­no­sít­sa.

Központi Gyógyszertár Vác

Kiemelte: eb­ben az év­ben a V4-ek és Ukrajna kap­cso­la­ta is fó­kusz­ba ke­rült, hi­szen a dísz­ven­dég a vi­lág­szer­te is­mert lem­ber­gi (Lviv) Vasárnap Színház volt, akik Csehov Cseresznyéskertjének ut­ca­szín­há­zi elő­adá­sát mu­tat­ták be.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Szerdától fizetős lesz a parkolás a városban - figyelmeztet a városháza

Mint a szer­ve­ző fel­idéz­te, a prog­ram­so­ro­za­tot a Nemzeti Színház dísz­elő­adá­sa, Szergej Medvegyev Fodrásznő cí­mű da­rab­ja nyi­tot­ta. Az idei év új­don­sá­ga volt, hogy zsű­riz­ték is az elő­adá­so­kat, a ver­seny­prog­ram­ban a Váci Dunakanyar Színház, a cseh Zlín Színház, a szlo­vák Gasparego Színház és a len­gyel Jan Kochanowski Színház vett részt, a fő­dí­jat a szlo­vák te­át­rum Werther, Werther cí­mű elő­adá­sa kap­ta.

Kis Domonkos Márk ki­emel­te, hogy a fesz­ti­vál fel akar­ta hív­ni a fi­gyel­met a kul­tú­ra és a szín­ház “fa­la­kat le­bon­ta­ni ké­pes ere­jé­re”, ezt szol­gál­ta a ha­gyo­má­nyo­san a fesz­ti­vál ré­szét ké­pe­ző szín­há­zi work­shop is, ahol szí­né­szek és ren­de­zők dol­goz­tak kö­zö­sen a nem­zet­kö­zi csa­pat­ban két hé­ten át.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A Kálvária dombon kijelölték a város első beporzóbarát „hagyásfoltjait”

A mun­ka vé­gén eb­ben az év­ben az Európa last mi­nute cí­mű kö­zös pro­duk­ci­ót mu­tat­ták be nagy si­ker­rel Bakos-Kiss Gábor és Olt Tamás ren­de­zé­sé­ben, Pozsonyi Ágnes ko­re­og­rá­fi­á­já­val. A négy or­szág mű­vé­sze­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel lét­re­jött da­rab a kü­lönb­sé­gek és ha­son­ló­sá­gok té­má­ját bon­col­gat­va Shakespeare Rómeó és Júlia cí­mű tra­gé­di­á­já­nak je­le­ne­it hasz­nál­ta ki­in­du­lá­si alap­ként – tet­te hoz­zá.

A va­sár­nap es­te zá­rult fesz­ti­vált ér­té­kel­ve Kis Domonkos Márk el­mond­ta: va­la­mennyi szín­há­zi elő­adás telt há­zat von­zott, a né­zők szá­ma meg­ha­lad­ta a nyolc és fél ez­ret. ♦

NAPLÓ+ előfizetés!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments